Obecní knihovna Blažovice
Naposledy aktualizováno: 12.2.2019

Z HISTORIE KNIHOVNY
   Knihovna v Blažovicích má dlouhou tradici. První zmínku o ?tená?ském spolku najdeme v deníku místního rodáka, písmáka Antonína Št?pánka (1824-1889) z roku 1869, kdy napsal: "Byl u nás v hospod? náš paná?ek (rozum?j kaplan tvaroženský Jan K?ivý), který dův?rn? hovo?il, že by si p?ál, aby u nás byl založen ?tená?ský spolek", Antonín pak pokra?uje a uvádí, že nev??í, že by v Blažovicích byla pro to půda. "P?eji každému ze srdce vzd?lání, ale pro to jsou vhodná bratrstva". Dále však Antonín Št?pánek píše: "V Blažovicích se odebírají Národní listy. Odebírá je nastávající ?tená?ský spolek".
   Kupování knih už však m?lo delší tradici, kterou položil Šebestián Kubínek (1799-1882), známý jako buditel a ši?itel dobrých knih, který chodil po moravských vsích od roku 1847 až do své smrti s d?ev?nou almárkou plnou knih. Knihy prodával a za utržené peníze kupaval další.
   Zakladatel blažovického ?tená?ského spolku, kaplan Jan K?ivý působil na tvaroženské fa?e v letech 1868-1871 a je pravd?podobné, že na n?ho m?l vliv profesor brn?nského bohosloví, známý buditel a vlastenec František Sušil.
   Blažovický ?tená?ský spolek se pozd?ji slou?il s místním p?veckým spolkem v celek, kteý nosil název "?tená?sko-p?vecký spolek Velehrad. Kolem roku 1905 vznikl dokonce nový katalog knih, který sepsal u?itel místní školy Alois Procházka spolu s místním rodákem Jaroslavem Št?pánkem. Po roce 1919 se knihovna podle "knihovního zákona" stala Obecní ve?ejnou knihovnou.
    Ve vedení knihovny se vyst?ídalo mnoho knihovníků. Kolem roku 1900 byl knihovníkem Josef Ondrá?ek, ?.p. 12, pak Fabián Baloun. V dob? 1. sv?tové války ji vedla And?la Kosiková, ?.p. 196, poté Ji?í Škrla, ?.p. 134, který tuto funkci zastával od roku 1918 do roku 1934, od roku 1934 do r. 1954 byl
knihovníkem Antonín Pivoda, ?.p. 186. Po n?m se stal knihovníkem Jan Št?pánek, poté Vlastimil Ondrá?ek a po n?m u?itelka místní školy Ludmila Ost?ížková. Od roku 1968 vede knihovnu Růžena Da?ková.
   Po organiza?ní stránce se knihovna v Blažovicích v roce 1961 za?lenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobo?kou Okresní knihovny Brno-venkov.
  Po zrušení okresních ú?adů p?evzala ?ízení a financování knihovny Obec Blažovice. Knihovna prošla velkou aktualizací a revizí knihovního fondu a v roce 2007 se p?est?hovala do v?tších prostor.   

 
  Provoz knihovny je hrazen z prost?edků obce i p?ísp?vku kraje. Nové knihy se nakupují prost?ednictvím regionální knihovny - M?stské knihovny Ku?im a jsou také využívány vým?nné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje st?edisková knihovna - M?stská knihovna v Mod?icích, která poskytuje také poradenskou službu. 

PROCH?ZKA PO KNIHOVN?